Grutsk

De Bolder, It Twalûk en Wille slaan met Grutsk de handen ineen om leerlingen die nu buiten de boot dreigen te vallen toch de hulp te geven die ze verdienen. Door zoveel mogelijk onderwijs, zorg en ondersteuning op één locatie aan te bieden wordt voor de regio een belangrijke basis gelegd om meer thuisnabij onderwijs te realiseren. Grutsk is gehuisvest in De Bolder.
 
Pjutten (peuters)

Grutsk biedt in Franeker specialistische voorschoolse ondersteuning voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Samen met de coördinator van de integrale vroeghulp wordt gekeken welke kinderen in aanmerking komen voor deze groep. In de periode dat de kinderen de peutergroep bezoeken wordt er nauw samengewerkt met ouders en specialisten om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en een goede inschatting te maken voor het onderwijsvervolg.

Opgeven voor de Pjutten gaat via de integrale vroeghulp. U kunt meer informatie opvragen via het contactformulier op de site van Grutsk (www.grutskfraneker.nl). Een medewerker neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Opvanggroep thuiszitters (Optimist)

In de groep de Optimist bieden wij maximale kansen aan kinderen om te ontwikkelen door onderwijs en zorg op maat te bieden. De doelgroep wordt gevormd door leerlingen tussen de 8 en 12 jaar die door omstandigheden bijvoorbeeld uitgevallen zijn en teruggeleid moeten worden naar een onderwijssetting. Plaatsingscriteria hierbij zijn: perspectief op onderwijs in een SO-setting, SBO-setting of in een structuurgroep.

Naschoolse opvang

Grutsk biedt de mogelijkheid om in de regio naschoolse specialistische naschoolse begeleiding te bieden. De begeleiding vindt plaats in een vertrouwde en veilig omgeving.

U kunt uw kind opgeven bij de opvang door het contactformulier op de site in te vullen (www.grutskfraneker.nl) en aan te geven voor welke dagen u opvang nodig heeft. Een medewerker neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.