Waar talenten bloeien door samen te groeien - waaruit blijkt dat bij Elan Onderwijsgroep?

Open, betrokken en ambitieus
Wij zijn een lerende, open en betrokken organisatie waar ambitie, werkplezier en vertrouwen vanzelfsprekend is. Wij hebben hoge verwachtingen en stellen daarbij realistische doelen aan leerlingen, personeel en organisatie. Wij hebben aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen en het personeel en zoekken actief verbinding met de omgeving. 

Hierbij zetten wij in op:

  • Optimaliseren van onderwijskwaliteit

Op elke school binnen Elan Onderwijsgroep willen we goed en betekenisvol onderwijs geven. Dit houdt voor ons in dat we alles uit de leerlingen willen halen wat mogelijk is, zodat zij zich als burgers in deze maatschapprij verder kunnen ontwikkelen. Dit willen we doen in een veilige omgeving waarin de leerlingen zich prettig voelen en waarin zij worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij zorgen we ervoor dat de basiskwaliteit op orde is en stellen realistische en ambitieuze doelen. 

  • Stimuleren van professionele ontwikkeling van medewerkers

Het personeel binnen Elan Onderwijsgroep is van onschatbare waarde voor de organisatie. Zij maken dagelijks het verschil voor de leerlingen op onze scholen. Daarom stellen wij ook hoge eisen aan ons personeel. Wij faciliteren en stimuleren hen zoveel mogelijk om het beste uit zichzelf te halen met als doel goed onderwijs te realiseren.

  • Passende leeromgevingen vormen

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen qua ondersteuningsbehoefte samen en zo thuisnabij mogelijk naar school kunnen gaan. Op onze scholen bieden we onderwijs dat goed afgestemd is op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Er is verbinding en een intensieve samenwerking tussen scholen, zorgpartners, de gemeente en het samenwerkingsverband. We zetten beschikbare expertise, zowel binnen als buiten de organisatie, preventief en effectief in om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen. 

  • Inspireren, profileren en innoveren

De school vervult een maatschappelijke rol en verbindt. Onze scholen geven in een rijke, inspirerende omgeving op eigen wijze invulling aan deze maatschappelijke opdracht. We maken zo niet alleen het verschil voor leerlingen die op de school zitten, maar ook voor de omgeving waarin de school staat.We willen ons profileren door een sterke samenwerking met educatieve partners. Bijvoorbeeld om te komen tot een breder (naschools) aanbod op het gebied van sport, cultuur, techniek en digitale geletterdheid.

 

 

 

 

We gaan ver in onderwijs op maat en zorgaanbod
In het openbaar onderwijs is letterlijk elk kind welkom en is er geen enkel filter als het gaat om de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Voor ieder kind zoeken we een passend onderwijs- en (zo nodig) zorgaanbod, en daarin gaan we ver. Zo kunnen we bijvoorbeeld een kind op een school in een ander dorp opnemen als hij of zij in zijn of haar eigen dorp buiten de sociale context valt. Of betalen wij behandeltrajecten op het gebied van dyslexie of fysiotherapie als we vinden dat het voor het betreffende kind het beste is. Behandeling kan eventueel plaatsvinden op de eigen school (behandelingen worden namelijk alleen door de zorgverzekeraar vergoed als ze plaatsvinden in dyslexie- of fysiotherapiebehandelcentra).

Levelonderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, denken en leren sneller en gemakkelijker, maar ook fundamenteel anders. In de Levelgroep wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van meer- en hoogbegaafden. De leerlingen komen hier gelijkgestemden van verschillende basisscholen tegen met wie ze kunnen praten, leren en samenwerken. Het is voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van belang dat meer- en hoogbegaafde leerlingen elkaar regelmatig ontmoeten. Meer informatie vindt u hier.

SBO-school
SBO De Bolder in Franeker is de school voor speciaal basisonderwijs binnen Elan Onderwijsgroep. Dit type onderwijs is bedoeld voor kinderen met een (betrekkelijk) laag intelligentieniveau, voor kinderen met een leerachterstand of opvoedingsmoeilijkheden, en voor alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

NT2-onderwijs
Binnen Elan Onderwijsgroep is OBS De Toverbal in Sint Annaparochie een school voor NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Specialiteit is het aanleren van de Nederlandse taal aan anderstalige basisschoolkinderen. Ons streven is om deze kinderen, zodra zij taalvaardig zijn, in te laten stromen in het reguliere basisonderwijs. Uiteraard begeleiden wij alle partijen daarbij.