Organisatiestructuur

Elan Onderwijsgroep is een organisatie met 20 scholen voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in de regio Noordwest Fryslân. Het betreft hier 1 school voor speciaal basisonderwijs, 1 NT2-school, 4 (informele) samenwerkingsscholen en 14 openbare basisscholen, met een leerlingenaantal variërend van ruim 30 tot ruim 200. In totaal was het leerlingenaantal 1978 per 1 oktober 2021. In juridische zin is Elan Onderwijsgroep een stichting zoals genoemd in artikel 17 WPO.

Organisatiestructuur en functiescheiding
De dagelijkse leiding van de organisatie is opgedragen aan het de Bestuurder. Hij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), zijnde het hoogste orgaan binnen de stichting. Deze scheiding tussen bestuur en intern toezicht is statutair vastgelegd (“one tier”-model). De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Na afloop van hun zittingsperiode kunnen zij voor maximaal één periode van vier jaar worden herbenoemd.

De RvT bestaat uit:
dhr. J.W. van Beem (voorzitter)
dhr. T. Oosterveld
dhr. J. Bokma
dhr. E. Elsinga
mevr. W. Scholten
dhr. R. Admiraal

Voorzitter College van Bestuur:
dhr. mr. S.T. (Sjoerd) van der Galiën

Taakverdeling en werkwijze
Behoudens verkiezing van de voorzitter en secretaris/penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers, is er geen specifieke taak- of portefeuilleverdeling vastgelegd. De RvT treedt op als collegiaal bestuur en de leden zijn gezamenlijk bevoegd. Er zijn geen vaste commissies. Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang zijn binnen de RvT niet aan de orde geweest. Visie en beoogde resultaten zijn het primaire domein van de RvT. De voorbereiding en uitvoering daarvan is de verantwoordelijkheid van de Bestuurder. De RvT houdt daarop intern toezicht. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever van de Bestuurder. De taakverdeling tussen de RvT en de Bestuurder is vastgelegd in een Bestuursreglement annex managementstatuut.

Intern toezicht
De wijze waarop door de RvT vorm en inhoud wordt gegeven aan de rol als intern toezichthouder is vastgelegd in de notitie “Toezichtkader”. De samenwerking tussen RvT en de Bestuurder is gericht op elkaar adviseren, ondersteunen en informeren conform het ‘no-surprise’- beginsel. Aanvullend is in de beleidsnotitie “Risicomanagement” vastgelegd welke informatiebronnen worden geraadpleegd om een oordeel te kunnen vormen over het reilen en zeilen van de organisatie. Deze gegevens liggen ten grondslag aan belangrijke beleidsstukken die door de RvT worden besproken, zoals de (meerjaren-) begroting, het formatieplan en de jaarrekening. Door de Bestuurder is via managementrapportages, alsmede schriftelijke dan wel mondelinge mededelingen tijdens RvT-vergaderingen en op diverse andere contact-momenten, verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Tussen de vergaderingen door laat de voorzitter zich frequent door de Bestuurder informeren over actuele ontwikkelingen. De Bestuurder zoekt op zijn beurt soms contact met individuele RvT-leden om over specifieke onderwerpen beleidskaders te bepalen.