Organisatiestructuur

Elan Onderwijsgroep is een organisatie met 20 scholen voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in de regio Noordwest Fryslân. Het betreft hier 1 school voor speciaal basisonderwijs, 1 NT2-school, 5 (informele) samenwerkingsscholen en 13 openbare basisscholen, met een leerlingenaantal variërend van ruim 30 tot ruim 200. In totaal was het leerlingenaantal 2036 per 1 februari 2023. In juridische zin is Elan Onderwijsgroep een stichting zoals genoemd in artikel 17 WPO.

Organisatiestructuur en functiescheiding
De dagelijkse leiding van de organisatie is opgedragen aan het eenhoofdige College van Bestuur (CvB). Hij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), zijnde het hoogste orgaan binnen de stichting. De functionele scheiding tussen de RvT als intern toezichthouder en de CvB als dagelijks bestuur is statutair vastgelegd (“one tier”-model). De RvT-leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Na afloop van hun zittingsperiode kunnen zij voor maximaal één periode van vier jaar worden herbenoemd.

Raad van Toezicht

Jan Willem van Beem

Voorzitter en remuneratiecommissie

Meer info

Wendy Scholten

Vice-voorzitter en remuneratiecommissie

Meer info

Remco Admiraal

Secretaris-penningmeester en auditcommissie

Meer info

Jan Bokma

Lid en auditcommissie

Meer info

Theo Oosterveld

Lid en commissie Onderwijs & Kwaliteit

Meer info

Eric Elsinga

Lid en commissie Onderwijs & Kwaliteit


Voorzitter College van Bestuur:
dhr. mr. S.T. (Sjoerd) van der Galiën

Taakverdeling en werkwijze

Visie en beoogde resultaten zijn het primaire domein van de RvT. De voorbereiding en uitvoering daarvan is de verantwoordelijkheid van de Bestuurder. De RvT houdt daarop intern toezicht. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever van de Bestuurder.

De taakverdeling tussen de RvT en de Bestuurder is vastgelegd in een Bestuursreglement annex managementstatuut. De wijze waarop door de RvT vorm en inhoud wordt gegeven aan de rol als intern toezichthouder is vastgelegd in de notitie “Toezichtkader”.

De samenwerking tussen RvT en de Bestuurder is gericht op elkaar adviseren, ondersteunen en informeren conform het ‘no-surprise’- beginsel.

De RvT treedt op als collegiaal bestuur en de leden zijn gezamenlijk bevoegd.