Kwalitatief goed onderwijs - waaruit blijkt dat bij Elan Onderwijsgroep?

Voortdurende innovatie
Ingezet beleid wordt voortdurend doorontwikkeld. Zo hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in begrijpend lezen en nieuwe toepassingen op het gebied van ICT. ICT neemt een belangrijke plek in binnen het onderwijs op de scholen van Elan Onderwijsgroep. We vinden het belangrijk dat we de leerlingen op onze scholen voorbereiden op de wereld van morgen.
Daarnaast streven we naar hogere leerresultaten door gebruik te maken van digitale leermiddelen. Dit heeft onder meer geleid tot het invoeren van het adaptieve onderwijsplatform Snappet (tabletonderwijs) en tot oprichting van het iNNOVATORIUM: een ruimte op OBS De Twilling in Stiens waar leerkrachten worden geïnspireerd en geholpen op het gebied van onderwijs gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden. In het iNNOVATORIUM worden start- en verdiepingsprogramma’s aangeboden om zo het onderwijs te versterken en de scholen verder te ontwikkelen. Ook scholen buiten Elan Onderwijsgroep kunnen van de expertise van het iNNOVATORIUM gebruikmaken.

Talentonderwijs
Binnen Elan Onderwijsgroep erkennen we elk talent – in elke vorm en op elk niveau. Ons onderwijs gaat uit van de talenten en mogelijkheden van elke individuele leerling en is erop gericht die maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken. Het zit in ons DNA dat we de leerlingen ondersteunen en stimuleren daar waar extra aandacht nodig is.

Bovengemiddeld scholingsbudget
Het budget voor schoolbegeleiding en individuele ontwikkeling van personeelsleden is bovengemiddeld groot binnen Elan Onderwijsgroep. Scholing en doorontwikkeling van medewerkers wordt door de organisatie gestimuleerd, gefaciliteerd en gewaardeerd. 

Goede inspectierapporten en hoge norm
We zijn er trots op dat de Inspectie van het Onderwijs – de overheidsinstantie die toezicht houdt op de kwaliteit van onderwijs in Nederland – over het algemeen positief is over het onderwijs dat we op onze scholen bieden. Een aantal scholen presteert bovenmatig goed.

Steengoed onderwijs is waar we ons elke dag weer met hart en ziel voor inzetten. We leggen de lat hoog: de kwaliteitsnorm die we binnen Elan Onderwijsgroep zelf hebben afgesproken, ligt hoger dan de norm die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. Er zijn zelfs scholen binnen de groep die ook deze collectief afgesproken norm voor de eigen school nog weer verhogen.

Proactief handelen is een belangrijk aspect van onze onderwijskwaliteit. Door – onder ander via de schoolontwikkelgesprekken (zie Kwaliteitscyclus) – goed op de hoogte te zijn van waar de scholen in hun ontwikkeling staan, kan op voorziene problemen direct worden geanticipeerd.

Kwaliteitscyclus
Elk jaar in oktober vinden de begrotingsgesprekken met de schooldirecteuren plaats. In een begrotingsgesprek presenteert de schooldirecteur zijn of haar plannen en wordt bekeken hoe we als organisatie de school in die plannen kunnen faciliteren.

In januari-februari zijn er de formatiegesprekken en per school vinden twee keer per jaar schoolontwikkelgesprekken plaats. Daarin staan de prestaties en de positionering van de school centraal – hoe staat de school ervoor? – met daarbij de vraag hoe de school nog verder kan worden versterkt.